برچسب زده شده با : قیمت پای مصنوعی

پای مصنوعی پروتزی است که افراد آسیب دیده و قطع عضو شده می توانند با آن به زندگی عادی روزمره خود بازگردند. کلینیک ارتوپدی فنی امین طب سازنده پای مصنوعی سفارشی در تهران است.